Zdravý život

Zásady zdravotního pojištění

Lucie Regenermelová
01.11.2010

Zdravotní pojištění musí v ČR platit ze zákona každý. Za někoho platí pojistné stát, za jiné zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné si musí správný odvod pojistného zajistit samy.

Sazba pojistného je stanovena ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu, který je odlišný pro zaměstnance a pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Částka pojistného se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Pro koho je povinné

Pro všechny osoby s trvalým pobytem na území ČR (bez ohledu na státní občanství), pro osoby, které na území ČR trvalý pobyt nemají, ale jsou zaměstnány u zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR a ze sjednaného pracovněprávního vztahu vyplývá platit zdravotní pojištění.

Kdy pojištění vzniká

 • dnem narození, jde-li o osobu s trvalým pobytem na území České republiky
 • dnem, kdy se osoba bez trvalého pobytu na území České republiky stala zaměstnancem
 • dnem získání trvalého pobytu na území České republiky

Kdy zaniká

 • dnem úmrtí pojištěnce nebo jeho prohlášením za mrtvého
 • dnem, kdy osoba bez trvalého pobytu na území České republiky přestala být zaměstnancem
 • dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Osoby, za které platí pojištění stát

 • nezaopatřené děti
 • poživatelé důchodu z důchodového pojištění (starobní, invalidní, částečně invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody)
 • příjemci rodičovského příspěvku
 • ženy na mateřské a rodičovské dovolené
 • uchazeči o zaměstnání
 • osoby pobírající dávky sociální péče
 • osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby a osoby pečující o tyto osoby

Zdravotní pojištění v roce 2010

Minimální měsíční záloha pro OSVČ činí 1 601 korun. Minimální vyměřovací základ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy (23 709 korun v roce 2010), je tedy roven 11 854,50 korunám. Novinkou roku 2010 je změna splatnosti pojistného za zaměstnance. Dnem splatnosti již není den výplaty, ale 1. až 20. den v kalendářním měsíci. Pro samoplátce, tedy OSVČ a osoby bez zdanitelných příjmů, zůstává i nadále splatnost do 8. dne v měsíci.

Práva pojištěnce

 • na výběr zdravotní pojišťovny - zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního čtvrtletí.
 • na výběr lékaře či jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví a zdravotnického zařízení s výjimkou závodní zdravotní služby, kteří jsou ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně; toto právo lze uplatnit jednou za tři měsíce
 • na výběr dopravní služby, která je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně
 • na zdravotní péči bez přímé úhrady, pokud byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem (lékař či jiný odborný pracovník ve zdravotnictví ani zdravotnické zařízení nesmí za tuto zdravotní péči přijmout od pojištěnce žádnou úhradu)
 • na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely bez přímé úhrady, jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely hrazené ze zdravotního pojištění a předepsané v souladu s tímto zákonem; to platí i v případech, kdy zařízení lékárenské péče nemá se zdravotní pojišťovnou pojištěnce dosud uzavřenou smlouvu
 • podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče hrazené zdravotním pojištěním
 • na vystavení dokladu o zaplacení regulačního poplatku
 • na uhrazení částky přesahující limit pro regulační poplatky a doplatky za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zdravotní pojišťovnou

Autor: Lucie Regenermelová

Spalničky, příušnice a zarděnky
Rakovina - zákeřné a obávané onemocnění

Další články